... Ai hôn ở đâu thì hôn
Về Hội An xin chớ
Hôn một lần ở đó ...
Một đời vang thủy triều
..

(Chế Lan Viên )